Knihovna městyse Velké Poříčí a Galerie 102
Naposledy aktualizováno: 22.06.2018 11:31:18

Knihovní řád knihovny městysu Velké Poříčí

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny městysu Velké Poříčí č.j. …… a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) vydávám tento Knihovní řád knihovny. 

 

 

I. Základní ustanovení


Čl. 1
Poslání a činnost knihovny


Knihovna městyse Velké Poříčí je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 


Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby)    tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:

 

a)   výpůjční služby:

aa)    půjčování v budově knihovny – prezenční půjčování,

ab)    půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování,

 

b)   meziknihovní výpůjční služby,

 

c)   informační služby:

 

ca)    poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,

 

cb)    bibliograficko-informační služba - informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší

 

cc)    lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti fondů,

 

cd)    přístup na internet,

 

ce)    konzultační služba,

 

d)   propagační služby:

 

da)    pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí,

 

db)    pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,

 

dc)    WWW stránky knihovny,

 

           dd)   pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele,

 

 h)         speciální služby např. informace z oblasti státní správy

 

 

 

2. Základní výpůjční služby (viz odst. 1 KŘ) poskytujeme bezplatně.

3. Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, meziknihovní služby, poplatky za další specializované služby.

4. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

 

Čl. 3

 

Registrace uživatele

 

1. Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobního dokladu. Svým podpisem na přihlášce se uživatel zavazuje dodržovat veškerá ustanovení KŘ, jehož výtisk při registraci obdrží.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

3. Dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

 

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

 

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu na USB flash disk.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům (viz zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).

 

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon
č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

 

 

 

III. Výpůjční řád

 


Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

 

Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

 

l. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

 

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

 

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

 

c) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

 

 

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 

 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

 

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel půjčeno zpravidla nejvýše 15 dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4. Jestliže uživatel nevrátil po uplynutí výpůjční lhůty půjčené dokumenty (I - III upomínka, doporučený dopis), budou tyto vymáhány právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna uživateli manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně vznikly v souvislosti se ztrátou dokumentu.

 

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2. Nedílnou součástí Knihovního řádu je příloha Ceník.

3. Tento Knihovní řád nabývá platnosti k 8. 4. 2011.

 

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1. Ceník platných služeb

 
Proces zabral 0.0186 sekund času a 0.6MB paměti.